ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

THE PURPOSES

  1. Religious education,
  2. Food for monks and novices,
  3. Construction and renovation of religious places or buildings,
  4. Public interest,
  5. Non-political involvement

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้4ครั้ง
เมื่อวานนี้76ครั้ง
เดือนนี้2,442ครั้ง
ทั้งหมด379,417ครั้ง

คณะกรรมการพระสิงห์มูลนิธิชุดปัจจุบัน


คณะกรรมการก่อตั้งเริ่มแรก
กรรมการก่อตั้งเริ่มแรก
1. พระโพธิรังสี
2. พระครูศีลสารโสภณ
3. พ.ต.ต.เจ้าชัยวรเชษฐ์
4. ร.ต.ต.นิกร ไชยชมพู
5. นายจรัล สุขเกษม
6. นายเยื้อน โอชเจริญ
7. นายฉันท์ วิชายาภัย (หลวงศรีประกาศ)

กรรมการชุดที่ 2
1. พระธรรมราชนุวัตร (ฟู อตฺตสิโว)
2. พระวิมลญาณมุนี (หนู ถาวโร)
3. หลวงศรีประกาศ
4. ขุนสนิทประชาราษฎร์ (สนิท จันทรศัพท์)
5. นายจันทร์ สิทธิประณีต
6. นายยุต วรรณภูติ
7. นายบุญศรี วิญญารัตน์
8. นายหวล ชัยมงคล
9. นายชื้น บุญยจันทรานนท์
10. นายขจร วุฒิชัยวงค์
11. นายสง่า ผ่องสะอาด

กรรมการชุดต่อมา 1 พ.ศ. 2526
1. นายไว ณ ลำพูน
2. นายชลอ ปูรณะพรรค์
3. นายชุ่ม บุญเรือง
4. นายสุรจิตต์ จันทรศัพท์
5. นายอาทิตย์ เจริญภักดี
6. นายไพศาล นทรสูต
7. นายปรีชา นัยโพธิ์

กรรมการชุดต่อมา 2 พ.ศ. 2533
1. นายอาทิตย์ เจริญภักดี
2. นายคำนึงบุญแฝง
3. นายสำเริง บริบูรณ์
4. นายมานะ พุ,พิพัฒน์
5. นายประหยัด ไพเราะ
6. นายไพศาล อินทรสูต
7. นายปรีชา นัยโพธิ์

กรรมการชุดต่อมา 3 พ.ศ.2542
1. พระธรรมสิทธาจารย์
2. พระครูวิธานวรกิจ
3. พระครูโกศลธรรมวิจิตร
4. พระครูสิริธรรมโฆษิจ
5. พระครูวิทิตศาสนาทร
6. นายอาทิตย์ เจริญภักดี
7. นายคำนึง บุญแฝง
8. นายไพศาล นทรสูต
9. นายสุทัศน์ วัฒนพูน
10. นายเพิ่มพูน สินสุขเศรษฐื
11. นายปรีชา นัยโพธิ์

กรรมการชุดปัจจุบัน
1. พระราชสิงหวรมุนี
2. พระครูวิธารวรกิจ
3. พระครูสิริธรรมโฆษิต
4. พระครูวิทิตศาสนาทร
5. พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
6. พระครูอุปถัมภกิจโกศล
7. นายสุรัตน์ เหล็กงาม
8. นายสุทัศน์ วัฒนพูน
9. ร.ต.ต. จีระศักดิ์ มาลายงค์
10. นายบรรพต ดอกไม้แก้ว
11. นายปรีชา นัยโพธิ์


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027